Tietosuoja

1. Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

2. Miksi henkilötietoja kerätään?

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteiden ylläpitämiseksi, jotta voimme tuottaa mahdollisimman tehokkaasti asiakkaan tilaamia palveluja. Tähän sisältyvät mm. tiedot projektiasiakirjojen toimitusta sekä laskutusta varten.

3. Kuka henkilötietoja käsittelee?

Asiakastietoja käsittelevät pääsääntöisesti johto ja erikseen nimetyt henkilöt sekä nettisivujen ylläpitoon liittyvät kolmannet osapuolet. Muut työntekijät käyttävät asiakasrekisterin tietoja projektien edellyttämässä laajuudessa.

4. Miten henkilötiedot suojataan?

Kaikki antamasi henkilötiedot tallennetaan tietosuojattuihin palvelimiin, joihin pääsy myönnetään ainoastaan niitä tarvitseville työntekijöille ja kolmansille osapuolille. Henkilötietojen käyttöoikeudet omaavilla henkilöillä on tietojen salassapitovelvollisuus. Tarvittaessa Forion Oy ja sen palveluntarjoajat ryhtyvät kaikkiin kohtuullisiin toimiin henkilötietojen suojan varmistamiseksi.

Käyttämällä kotisivuja hyväksyt samalla evästeiden käytön.

Rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Forion Oy asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Forion Oy
Peltotie 4 B 3
77600 Suonenjoki
Puh. 040 058 9980
Y-tunnus: 2177396-9
myynti@forion.fi

3. Rekisteröity

Taho, jonka henkilötietoja käsitellään (esim. asiakas/yhteistyökumppani/alihankkija)

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään asiakassuhteen hoitamiseksi muun muassa laskutusta ja yhteydenpitoa varten. Asiakastiedot säilytetään toistaiseksi tai niin kauan kuin se on välttämätöntä asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

5. Tietosisältö

Asiakasrekisterissä on seuraavat tiedot asiakkaasta: Yrityksen edustajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, y-tunnus, yrityksen käyntiosoite sekä yrityksen laskutustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot verkkopalvelussa ja sen selaamisen aikana. Asiakasrekisterissä olevat tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään asiakassuhteen alkaessa.

7. Tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoturva asioissa palveluntarjoajamme on Elisa ja näin ollen palvelussa käsiteltäviä henkilötietoja voidaan käsitellä EU/ETA maiden ulkopuolella/-lta. Elisa huolehtii, että maassa, jossa henkilötietoja käsitellään, taataan Euroopan komission päätöksen mukaisesti riittävä tietosuojan taso, tai vaihtoehtoisesti, että siirtoon sovelletaan lainmukaista asianmukaista suojatoimea, kuten esimerkiksi EU:n mallisopimuslausekkeiden mukaista tietojensiirtosopimusta henkilötietojen siirrosta ETA maiden ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

• Oikeus tietojenoikaisemiseen

• Oikeus tietojen poistamiseen

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

• Vastustamisoikeus

• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekisteröidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

9. Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteri sijaitsee sähköisellä palvelimella, johon on pääsy ainoastaan yrityksen johdolla sekä erikseen nimetyillä henkilöillä. Kaikki henkilötietoja sisältävät sähköpostit lähetetään SSL-suojatulla sähköpostilla.

Google anonymisoi internetsivuilta kerätyt käyttäjätiedot, ne sijaitsevat suojatussa pilviympäristössä. Tiedot eivät ole yhdistettävissä ilman Internet operaattorin tietoja luonnollisiin henkilöihin.

Edellä mainituilla suojaustoimenpiteillä minimoidaan mahdollisten tietoturvaloukkauksien riskit.